7. Binnenduinrand

Hotel Akersloot ligt in een overgangsgebied van strandwal naar strandvlakte, waar de restanten van het Oer-IJ en de grillige verkaveling nog zichtbaar zijn. Aan de westzijde van het huidige hotelterrein ligt een historische watergang: het Koningsmeer. Deze watergang en het aangrenzende open weiland dreigden bij de gewenste uitbreiding van het hotel te verdwijnen. De ARO adviseerde negatief en het plan werd herzien. Watergang en weiland blijven gespaard, waardoor de landschappelijke structuur van het gebied beleefbaar blijft.

Een ander plan betreft de te fuseren voetbalclubs in Egmond a/d Hoef. De voorkeurslocatie ligt aan de voet van de binnenduinrand, die hier een scherpe overgang vormt tussen het ruimtelijk verdichte duinlandschap en de open strandvlakte, nu in gebruik als bollenland. De recreatieve en ecologische functie van de binnenduinrand biedt vele aanknopingspunten om de lager gelegen voetbalvelden te verweven met natte, duinrelachtige natuur en ecologische potenties te benutten.

Marijke van Schendelen

Planoloog

Zelfstandig adviseur ruimtelijke ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en private partijen, voorzitter Milieufederatie Noord-Holland.

Aandachtsgebieden: stedelijke vernieuwing, de relatie tussen stad en ommeland en het belang van cultureel erfgoed in ruimtelijke planvormingsprocessen

Binnenduinrand

Bekijk de video

Achtergrondinformatie

Landschap Plannen
Adviezen ARO