Voorwoord

Het landschap in Noord-Holland is continu onderhevig aan verandering. Er vinden tal van nieuwe ontwikkelingen plaats, op het gebied van woningbouw en landbouw, maar ook op het gebied van infrastructuur en recreatie. Economische ontwikkelingen brengen een ruimtelijke dynamiek met zich mee die zijn weerslag vindt in het landschap van Noord-Holland. De taak van de provincie is om te zorgen dat deze nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voldoende rekening houden met de diversiteit en unieke kwaliteiten van het Noord-Hollandse landschap en deze kwaliteiten ook versterken. Ontwikkelingen kunnen daarnaast zorgen voor nieuwe kwaliteiten, die het landschap verder verrijken. De initiatieven van nu bepalen mede het landschap van de toekomst, net zoals de plannen en inzichten uit het verleden geleid hebben tot het afwisselende landschap van nu.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland beschikken over meerdere ruimtelijke instrumenten, die helpen om de kwaliteit van plannen te beoordelen en daarmee de kwaliteit van het landschap te borgen. Eén van die instrumenten is de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, de ARO. Deze commissie bestaat uit deskundigen met een brede kennis van onder andere landschap, stedenbouw, cultuurhistorie en economie. De ARO is een onafhankelijke commissie die Gedeputeerde Staten adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van plannen die impact hebben op het landschap. Deze plannen worden door gemeenten en andere overheden ter advies aan de ARO voorgelegd.

Sinds de oprichting in 2010 heeft de ARO al meer dan 200 adviezen uitgebracht. De meeste adviezen zijn positief, maar dat neemt niet weg dat de ARO ook kritisch geadviseerd heeft over plannen waarin de toekomstige ruimtelijke kwaliteit van het landschap onvoldoende was gegarandeerd. Vaak gingen die plannen terug naar de tekentafel waarna ze bij een tweede behandeling in verbeterde vorm en met meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, wel positief werden beoordeeld. De ARO heeft in 2015 vooral over plannen geadviseerd die zich in een relatief vroeg stadium van planvorming bevonden en kreeg daarom ook de gelegenheid om daadwerkelijk nog te sturen op kwaliteitsverbetering. Op deze manier kan optimaal gebruik gemaakt worden van de expertise van de ARO op een moment waarop plannen nog in ontwikkeling zijn. Winst voor alle partijen dus.

Het werk van de ARO wordt elk jaar vastgelegd in een jaarverslag. De commissie neemt daarbij de gelegenheid om de planbespreking in een wat breder perspectief te zetten. Waar dat perspectief vorig jaar meer thematisch was, is dit jaar gekozen om de ontwikkelingen per landschapstype te belichten. De economische en ruimtelijke dynamiek binnen Noord-Holland loopt enorm uiteen. De ARO-leden vertellen aan de hand van een aantal uitgebrachte adviezen meer over de kenmerkende kwaliteiten van de verschillende landschappen van Noord-Holland en de uiteenlopende economische en ruimtelijke ontwikkelingen die hierin plaatsvinden.

Ik wens u veel plezier bij het lezen en bekijken van het ARO Jaarverslag 2015.

Bregje van Beekvelt, voorzitter ARO